1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdracht. De door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verleende opdracht, zoals bevestigd in de Overeenkomst.

 • Opdrachtgever(s). De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden.

 • Opdrachtnemer. De opdrachtnemende partij, Blue Element.

 • Overeenkomst. Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarin Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht verleent tot het uitvoeren van Werkzaamheden.

 • Partijen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 • Werkzaamheden. Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofden worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden voor verlening van diensten en de honorering daarvan zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Werkzaamheden van Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtnemer diensten van welke aard ook aan de Opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te worden bevestigd zoals omschreven in artikel 2 lid 2.

 2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en de Opdrachtgever hier tijdig schriftelijk over te informeren indien dit van toepassing is op de aangenomen of aan te nemen opdracht.

 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voorzover beide Partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Eventuele inkoop‑ of algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat:

  1. Opdrachtgever mondeling opdracht heeft gegeven en deze mondelinge opdracht mondeling danwel schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd.

  2. Opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven en de opdracht schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bevestigd en derhalve aanvaard.

 2. De Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever, zijn werknemers, of andere rechtsopvolgers verstrekte mondelinge en schriftelijke informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.

4. Gegevens en faciliteiten Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle – mondelinge en schriftelijke – gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar had behoren te zijn.

 3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voorvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 4. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 8, geretourneerd.

 5. Ingeval Opdrachtnemer op de locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, maar niet beperkt tot een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

5. Uitvoering opdracht en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de lokatie waar de verleende Opdracht wordt uitgevoerd.

 2. De verleende Opdracht is niet exclusief. Opdrachtgever is ermee bekend en accepteert, dat Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst opdrachten uitvoert en aanvaardt van andere opdrachtgevers.

 3. Opdrachtnemer kan werkzaamheden zonder toestemming van Opdrachtgever uitbesteden aan ‘contractors’, ‘sub contractors’ of medewerkers van Opdrachtnemer. Indien de Overeenkomst tussen Partijen is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 4. Indien de Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële Werkzaamheden, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Opdrachtgever.

 5. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

 6. Opdrachtnemer kan pas dan meerwerkzaamheden verrichten en aan de Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt in de overeenkomst, indien de Opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van de meerwerkzaamheden, danwel de spoedeisendheid van de Werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

 7. Indien Opdrachtnemer Werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht zoals genoemd in artikel 5 lid 6, zullen deze Werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

 8. Opdrachtgever aanvaardt dat door Werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 6 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen, kunnen worden beïnvloed.

6. Honorarium en Betaling

 1. Alle genoemde bedragen, prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, reis- en verblijfkosten. Het honorarium wordt inclusief de verschuldige omzetbelasting en – indien van toepassing – heffingen, reis- en verblijfskosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde of in de Overeenkomst tussen Partijen afgesproken betalingscondities en betalingstermijn. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.

 3. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 4. Betaling dient te geschieden in Euro valuta door overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening danwel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de Opdrachtnemer.

 5. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

 6. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht danwel de uitkomst van de uitgevoerde Werkzaamheden. Er is sprake van een inspanningsverplichting.

 7. Het honorarium van Opdrachtnemer kan een variable beloningscomponent bevatten, in de Overeenkomst tussen Partijen aangeduid als ‘succes fee’. De betaling van de succes fee is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht danwel de uitkomst van de uitgevoerde Werkzaamheden, maar van de tussen Partijen overeengekomen bepalingen ten aanzien van de succes fee, zoals in de Overeenkomst beschreven.

 8. Indien een factuur door Opdrachtgever na het verstrijken van de in artikel 6 lid 2 genoemde termijn niet volledig is betaald:

  1. Is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de gehele openstaande vordering terstond opeisbaar zijn.

  2. Zal de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag over de gehele vordering een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art 6; 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder nadere sommatie of ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer tot op de datum van algehele voldoening. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

  3. Indien Opdrachtgever na aanmaning door de Opdrachtnemer gedurende een door de Opdrachtnemer te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en of executiemaatregelen (waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten en kosten van een faillisementsaanvrage) verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de openstaande vordering(en).

 9. Indien betaling binnen de in artikel 6 lid 7 gestelde betalingstermijn achterwege blijft, kan Opdrachtnemer, met een beroep op de onzekerheidsexeptie, zijn Werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voorvloeiende schade. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 10. In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever verschuldigde periodiek vervallende bedragen, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende bedragen, prijzen en tarieven aan te passen.

 11. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar.

 12. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 13. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 14. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. Opzegging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 2. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 3. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 4. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk bevestigen.

 5. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 2. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade op generlei wijze verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

 5. De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.

 6. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 7. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, email of anderzins, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

9. Overmacht

 

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

 2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Intellectuele of industriële eigendom

 

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij, al dan niet met inschakeling van derden, de programmatuur en andere genoemde andere materialen niet verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of daarvan kopieën vervaardigen.

 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 7, deze programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

11. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn inzake alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van Opdrachtgever ontvangen mondelinge en schriftelijke informatie van vertrouwelijke aard en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor de informatie werd verkregen.

 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem eventueel ingeschakelde derden.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13. Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

1 december 2015

Blue Element

Rowlandstraat 16

2141 VM Vijfhuizen